Publiczna Szkoła Podstawowa

46-082 Kup

ul. 1 Maja 6a

Tel: (77) 469-53-19

E-mail: sekret@zspkup.pl

Przejdź do strony głównej

, 18 kwietnia 2021

Wewnątrzszkolny System Oceniania

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

1. Wewnątrzszkolne ocenianie ma na celu:

1) informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;

2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

5) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce, zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

6) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno– pedagogiczną w szkole;

2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formie przyjętych w zespole;

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;

5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach
i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów;

3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz jego zachowanie.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

7. W ocenianiu obowiązują zasady:

1) zasada jawności ocen zarówno dla ucznia jak jego rodziców;

2) zasada częstotliwości i rytmiczności- uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen bieżących;

3) zasada jawności kryteriów- uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;

4) zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;

5) zasada różnicowania wymagań- zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;

6) zasada otwartości- wewnątrzszkolne ocenianie podlega weryfikacji i modyfikacji
w oparciu o analizę jego funkcjonowania.

 

 § 54.

INFORMOWANIE RODZICÓW

1.  Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych;

2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Informacje o których mowa są przekazywane ustnie na pierwszych zebraniach rodziców w miesiącu wrześniu, pisemnie przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

 

§ 55.

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ ZWOLNIENIA
Z ZAJĘĆ

Nauczyciel jest obowiązany:

 indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,

posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia,

posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (poradni specjalistycznej spełniającej warunki, o których mowa w art. 127 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe),
o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (poradni specjalistycznej), wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,

nieposiadającego orzeczenia lub opinii, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit a, b i c, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych
w szkole,

posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego- na podstawie tej opinii.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia:

1) z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym;

2) z realizacji informatyki lub wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3) z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, ma podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć informatyki lub wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

4. Dyrektor na wniosek rodziców ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową,
z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, zwalnia ucznia, do końca danego etapu edukacyjnego, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego - na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej (poradni specjalistycznej), z której wynika potrzeba takiego zwolnienia.

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4 może również nastąpić w przypadku ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia.

6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”, „zwolniona”.

 

§ 56.

1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:

1) bieżące;

2) klasyfikacyjne:

a) śródroczne na koniec pierwszego półrocza i roczne – na zakończenie roku szkolnego,

b) końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.

 

§ 57.

OCENY BIEŻĄCE

1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających
w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

2. Ocenianie bieżące w klasach edukacji wczesnoszkolnej:

1) w ocenianiu bieżącym ucznia stosuje się ocenę w postaci stopnia według skali

a) 1 (niedostateczny),

b) 2 (dopuszczający),

c) 3 (dostateczny),

d) 4 (dobry),

e) 5 (bardzo dobry)

f) 6 (celujący)

2) wymagania na poszczególne oceny są opracowane dla każdej edukacji oddzielnie;

3) w ocenianiu bieżących w poszczególnych edukacjach nie stosuje się znaków + i -;

4) z przedmiotów takich jak religia, język angielski w ocenianiu bieżącym stosuję się przyjętą skalę wspólną dla wszystkich edukacji.

3. Ocenianie bieżące w klasach IV – VIII szkoły podstawowej:

1) oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w stopniach według skali:

a) stopień celujący – 6

b) stopień bardzo dobry – 5

c) stopień dobry – 4

d) stopień dostateczny – 3

e) stopień dopuszczający – 2

f) stopień niedostateczny – 1

2) oceny bieżące zapisuje się w dokumentacji pedagogicznej w postaci cyfrowej, stopnie klasyfikacyjne w pełnym brzmieniu. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.;

3) w ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosownie „+” i „-„ , gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-„ niższej kategorii wymagań;

4) dopuszcza się dodatkowo stosowanie znaku plus ”+” oraz minus „-„ za nieprzygotowanie do lekcji, aktywność, zadania domowe. Sposób przeliczania plusów i minusów na poszczególne oceny jest określony przez nauczycieli przedmiotów, zawartych w przedmiotowym systemie oceniania;

5) dopuszcza się dokonywania wpisów w dzienniku lekcyjnym, w części wyznaczonej na oceny innych znaków niż stopnie, a w szczególności:

a) bz- brak zadania domowego,

b) np.- nieprzygotowanie do lekcji

c) bs – brak stroju gimnastycznego,

6) ilość wymienionych znaków otrzymanych przez ucznia nie jest przeliczana na oceny, jednak ustala się, że w ciągu roku szkolnego uczeń może wykorzystać z każdego przedmiotu dwa;

7) nauczyciele przedmiotów w ramach przedmiotowego systemu oceniania mogą ustalić z uczniami inny niż przewidziany w statucie wymiar możliwych do otrzymania w/w znaków, jednak nie mniej niż przewiduje statut;

8) w trakcie bieżącego oceniania efektów pracy uczniów, jego osiągnięć oraz wkładanego wysiłku stosuje się również ocenianie opisowe z zachowaniem zasad oceniania kształtującego. Każda taka forma sprawdzania osiągnięć ucznia kwitowana jest recenzją oraz komentarzem ustnym lub pisemnym, zawierającym obowiązkowo cztery elementy:

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,

c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,

d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.

9) odpowiedzi ustne uczniów mogą być oceniane na każdej lekcji;

10) wiedza uczniów z ostatnich trzech lekcji / nie tematów/ może być sprawdzana w formie tzw. kartkówki;

11) w ciągu jednego dnia uczniowie nie powinni mieć więcej niż dwie kartkówki, są one zapisywane w terminarzu dla poszczególnych oddziałów w dzienniku elektronicznym;

12) sprawdziany z większej partii materiału oraz zadania klasowe musza być zapowiedziane przynajmniej tydzień przed terminem pisania;

13) materiał obowiązujący na sprawdzianach musi być znany, a obecność na nich jest obowiązkowa;

14) uczeń nieobecny na sprawdzianie lub zadaniu klasowym ma obowiązek w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły napisać sprawdzian lub zadanie klasowe w terminie uzgodnionym z nauczycielem, przy czym poprawa nie może mieć miejsca na innych przedmiotach czy zajęciach dodatkowych, w których uczeń powinien brać udział;

15) w przypadku długotrwałej absencji ucznia uzupełnianie braków, w tym zaległych sprawdzianów i prac klasowych może się odbywać wówczas, gdy uczeń nadrobi treści programowe realizowane w czasie jego nieobecności, przy pomocy nauczyciela, terminy uzupełnienia braków ustala się w porozumieniu z uczniem, informując o tym fakcie rodziców ucznia;

16) w ciągu tygodnia nie może być więcej niż dwa sprawdziany, w tym prac klasowych a w ciągu dnia nie więcej niż jedna z wyjątkiem sytuacji, kiedy nauczyciel na prośbę uczniów zmienił termin sprawdzianu, pracy klasowej i wypada ona w dniu, w którym już wcześniej przewidziano taką formę sprawdzania wiedzy i umiejętności,

17) istnieje możliwość jednokrotnego poprawiania oceny niedostatecznej ze sprawdzianu w półroczu chyba że nauczyciel uczący przedmiotu w ramach przedmiotowego systemu oceniania umożliwia poprawę więcej niż jeden raz w półroczu;

18) poprawa kartkówek z poszczególnych przedmiotów oraz zasady ich poprawiania ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów w ramach przedmiotowego sytemu oceniania;

19) kryteria oceniania pracy poprawkowej powinny być takie same jak w pierwszym terminie;

20) po feriach świątecznych, feriach zimowych oraz dłuższych przerwach w nauce przez dwa dni po powrocie do szkoły nie przeprowadza się sprawdzianów, prac klasowych oraz kartkówek;

21)na okres przerw świątecznych, ferii zimowych, dłuższych przerw w zajęciach szkolnych nauczyciele nie zadają prac domowych, które wymagają wykorzystania materiałów podręcznikowych i ćwiczeniowych;

22) na okres dłuższych przerw w zajęciach szkolnych nauczyciele mogą zadawać prace dodatkowe dla chętnych uczniów, czas ten można również wykorzystać na przeczytanie lektury szkolnej;

23) odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest traktowana równoznacznie jako ocena niedostateczna;

24) ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny niedostatecznej;

25) przy ocenianiu osiągnięć ucznia z dodatkowych zajęć edukacyjnych i religii/etyki stosuje się oceny i znaki zgodnie z zasadami oceniania obowiązującymi w klasach IV- VIII;

26) w ocenianiu bieżącym prac pisemnych uczniów stosowany jest przedział procentowy, która określa wymagania na poszczególne oceny:

ocena

Przedział procentowy:

od- do

6

100% punktów możliwych do uzyskania

+5

99%- 95%

5

94%-90%

-5

89%-85%

+4

84%-80%

4

79%- 75%

-4

74%-70%

+3

69%-64%

3

63%-57%

-3

56%-50%

+2

49%-43%

2

42%-37%

-2

36%-30%

1

29%

 

§ 58.

UZASADNIANIE OCENY I WGLĄD DO PRAC

1. Oceny są jawne dla ucznia jak i jego rodziców.

2. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien uzasadnić ustaloną ocenę.

3. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:

1) przekazać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

2) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć;

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu również dokumentację dotyczącą:

1) egzaminu klasyfikacyjnego;

2) egzaminu poprawkowego;

3) zastrzeżeń do rocznej oceny klasyfikacyjnej lub

4) inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.

5. Prace uczniów są przechowywane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów do końca roku szkolnego.

6. Prace są udostępniane uczniom na zajęciach lekcyjnych w trakcie ich omawiania.

7. Prace pisemne są udostępniane rodzicom w czasie indywidualnych konsultacji
z nauczycielem przedmiotu, nauczyciel danego przedmiotu uzasadnia wystawienie oceny
i omawia poszczególne części pracy ucznia.

8. Tylko w szczególnych przypadkach, na prośbę rodzica praca ucznia może zostać zabrana do domu lub może zostać wykonana jej kserokopia.

 

§59.

KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA I ROCZNA I KOŃCOWA

1. Uczeń podlega klasyfikacji:

1) śródrocznej i rocznej;

2) końcowej.

2. Klasyfikacja śródroczna lub roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych lub rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w tym tygodniu miesiąca stycznia, który poprzedza tydzień, w którym rozpoczynają się w kraju ferie.

4. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej.

5. Na klasyfikację końcową składają się:

1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w klasie programowo najwyższej;

2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się
w klasach programowo niższych;

3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

6. W klasach I- III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej są ocenami opisowymi.

7. Oceny z religii i języka nowożytnego /angielskiego/ wpisujemy w formie cyfrowej, zgodnie z przyjętymi zasadami.

8. Począwszy od klasy IV śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ustalane wg następującej skali:

1) stopień celujący                         - 6;

2) stopień bardzo dobry              - 5;

3) stopień dobry                             - 4;

4) stopień dostateczny - 3;

5) stopień dopuszczający            - 2;

6) stopień niedostateczny          - 1.

9. Stopnie, o których mowa w ust. 8 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 8 pkt 6.

10. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających
ze specyfiki tych zajęć.

14. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, należy brać pod uwagę systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

16. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

17. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia edukacyjne.

18. W celu dokonania śródroczne, rocznej lub końcowej oceny klasyfikacyjnej, nauczyciel musi wystawić minimalnie trzy oceny bieżące.

18. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

19. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.

20. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

 

§ 60.

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

W zespole ustala się następujące ogólne kryteria ocen:

1) stopień celujący otrzymuje uczeń który:

samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia,

 biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych w ramach programu danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe,

rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania,

osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów w szkole i poza nią,

oceny bieżące są wysokie

2) stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie,

b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programem nauczania,

c) potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań problemów w nowych sytuacjach,

3) stopień dobry otrzymuje uczeń który:

a) poprawnie stosuje wiedzę i umiejętności,

b) rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,

4) stopień dostateczny otrzymuje uczeń który:

a) opanował wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym poziomie,

5) stopień dopuszczający otrzymuje uczeń który:

a) opanował wiadomości i umiejętności umożliwiające świadome korzystanie z lekcji,

b) rozwiązuje za pomocą nauczyciela podstawowe zadania teoretyczne i praktyczne.

6) stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań koniecznych.

 

§ 61.

(uchylony)

 

§ 64.

OCENA KLASYFIKACYJNA ZACHOWANIA

1. Ocena klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zachowania w oddziałach klas I- III są ocenami opisowymi.

2. Śródroczną, roczną oraz końcową ocenę klasyfikacyjne zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące podstawowe obszary:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych;

6) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

4. Kryteria ocen z zachowania:

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

a) systematycznie odrabia lekcje, jest zawsze przygotowany do zajęć, osiąga maksymalne oceny do swoich możliwości i zdolności,

b) aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, uroczystościach, imprezach, bywa też ich inicjatorem, szanuje zwyczaje i tradycje szkoły,

c) rozwija swoje zainteresowania poprzez udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań,

d) reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach sportowych,

e) wywiązuje się bez zastrzeżeń z przydzielonych mu zadań przez szkołę, wychowawcę,

f) nie opuszcza żadnych zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia i nie spóźnia się na lekcje,

g) zachowuje się kulturalnie podczas przerw i reaguje na negatywne postawy kolegów,

h) przejawia troskę o mienie szkoły,

i) zawsze dba o estetykę własnego wyglądu, nosi obuwie zmienne, schludny strój,

j) zawsze przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,

k) nie ulega nałogom,

l) wykazuje wysoką kulturę słowa,

ł) reaguje właściwie w sytuacjach zagrażającym bezpieczeństwu innych,

m) zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych,

n) zawsze, w miarę możliwości udziela pomocy osobom potrzebującym,

przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym,

o) jest uczciwy w codziennym postępowaniu,

p) zawsze okazuje szacunek nauczycielom i innym pracownikom szkoły, znajomym, rodzinie, kolegom i ich rodzicom;

2) ocenę bardzo dobra otrzymuje uczeń, który:

a) używa zwrotów grzecznościowych w stosunku do wszystkich pracowników szkoły, kolegów, znajomych,

b) przestrzega wymagań statutu szkoły i norm społecznych,

c) przejawia troskę o mienie szkoły,

d) pomaga słabszym i młodszym kolegom,

e) nie obraża innych, przeciwstawia się przejawom złego zachowania kolegów wobec innych,

f) kulturalnie zachowuje się w miejscach publicznych,

g) bierze udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,

h) przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią,

i) nigdy nie ulega nałogom,

j) bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

k) nie spóźnia się na zajęcia,

l) chętnie udziela się społecznie na rzecz klasy i szkoły;

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a) spełnia stawiane przed nim wymagania, nie wykazując przy tym inicjatywy własnej,

b) punktualnie przychodzi na zajęcia,

c) przestrzega zasad dobrego zachowania w kontaktach ze starszymi i rówieśnikami,

d) inspirowany przez wychowawcę bądź kolegów uczestniczy w pracach na rzecz klasy
i szkoły,

e) prezentuje pozytywny stosunek do nauczycieli i kolegów,

f) nie używa wulgaryzmów i słów obraźliwych naruszających godność osobistą,

g) dba o estetykę wyglądu,

h) prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrożeniowych,

i) nie ulega nałogom,

j) rozumie i stosuje normy społeczne,

k) pozytywnie reaguje na uwagi dyrektora, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

l) nie odmawia udziału w pracach na rzecz szkoły, klasy,

ł) wykazuje właściwą kulturę osobistą,

m) nie obraża innych osób: słowem, gestem, czynem;

4) poprawną ocenę otrzymuje uczeń, który:

a) sporadycznie lekceważy naukę i inne obowiązki szkole,

b) ma nieusprawiedliwione maksymalnie 7 godzin lekcyjnych,

c) sporadycznie spóźnia się na lekcje,

d) nie angażuje się w pracę na rzecz klasy i szkoły,

e) zdarza się, że jest nieuczciwy w codziennym postępowaniu,

f) sporadycznie uczestniczy w uroczystościach szkolnych,

g) czasami używa wulgaryzmów i słów obraźliwych,

h) zdarza mu się łamać przepisy bezpieczeństwa w szkole i poza nią,

i) nie wszczyna bójek, nie uczestniczy w nich,

j) poprawnie odnosi się do nauczycieli,

k) czasem pomaga koleżankom i kolegom;

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a) jest niezdyscyplinowany i arogancki, nie przygotowuje się do lekcji,

b) wielokrotnie spóźnia się na lekcje,

c) opuścił więcej niż 7 godzin bez usprawiedliwienia,

d) często nie odrabia zajęć domowych, często nie przygotowuje się kolekcji,

e) jego ubiór jest niezgodny z zapisami statutu,

f) niszczy sprzęt i mienie szkolne,

g) w sposób lekceważący odnosi się do pracowników szkoły, osób starszych,

h) jest agresywny w stosunku do rówieśników,

i)nie wywiązuje się z zadań przydzielonych przez wychowawcę, nauczycieli, dyrektora,

j) nagminnie oszukuje,

k) ma lekceważącą postawę wobec symboli i tradycji szkoły oraz uroczystości szkolnych,

l) używa wulgaryzmów, zwrotów i gestów obraźliwych w szkole i poza nią,

ł) nie przestrzega zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią / wycieczki, wyjazdy/,

m) ulega nałogom,

n) ma negatywny wpływ na rówieśników,

o) lekceważy ustalone normy społeczne,

p) nie podejmuje żadnych prób zmiany swojego zachowania;

6) naganną ocenę otrzymuje uczeń, który:

a) nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych,

b) nagminnie nie wykonuje poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły,

c) jest agresywny w stosunku do kolegów i pracowników szkoły,

d) naraża zdrowie swoje i innych,

e) nagminnie używa wulgaryzmów i zwrotów nieprzyzwoitych,

f) ulega nałogom,

g) niszczy mienie szkoły,

h) wchodzi w konflikt z prawem,

i) swoim zachowaniem wpływa demoralizującą na społeczność szkolną,

j) nie przejawia chęci zmiany swojego zachowania.

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

6. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej (poradni specjalistycznej).

8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

§ 65.

INFORMACJA O OCENACH KLASYFIKACYJNYCH

1. Na wywiadówkach i konsultacjach przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują ucznia i jego rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:

1) ucznia za pośrednictwem elektronicznego dziennika, ustnie- na zajęciach
z poszczególnych przedmiotów nauczania;

2) rodziców za pośrednictwem elektronicznego dziennika, ustnie na indywidualnych konsultacjach, w przypadku oceny niedostatecznej w formie pisemnej. Rodzice potwierdzają podpisem w dzienniku wychowawcy fakt zapoznania się z ocenami rocznymi.

2. Dla rodziców wychowawcy przygotowują roczne zestawienie ocen klasyfikacyjnych.

 

§ 66.

PROCEDURA PODWYŻSZENIA PRZEWIDYWANEJ ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA

1.Za przewidzianą ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym przez szkołę, na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

2. Uczeń może się ubiegać o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień
i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa ocen bieżących uzyskanych przez ucznia jest równa ocenie, o jaką będzie się ubiegał.

3. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

1) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie jest niższa niż 80%, wyjątek stanowi długotrwała choroba ucznia,

2) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczycieli form sprawdzianów i prac klasowych w wyznaczonym terminie lub w terminie dodatkowym,

3) uzyskanie ze wszystkich przewidzianych przez nauczycieli form sprawdzianów i prac pisemnych w terminie wyznaczonym lub dodatkowym pozytywnej oceny,

4)korzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczycieli form poprawy ocen,

5) w przypadku ucznia zakwalifikowanego do udziału w zajęciach wyrównawczych systematyczny w nich udział.

4. Uczeń spełniający wymienione warunki, najpóźniej 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej może przystąpić do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego, pisemnego sprawdzianu, obejmującego zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

5. Sprawdzian jest oceniany zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania.

6. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od proponowanej.

7. W wyjątkowych sytuacjach nauczyciel może odstąpić od ust.3 niniejszej procedury
i wyrazić zgodę na dodatkowy sprawdzian pisemny.

 

§ 67.

EGZAMIN KLASYFIKACYJNY

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

2. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu nieklasyfikowaniem.

3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

5. Termin egzaminu dyrektor ustala z uczniem i jego rodzicami przy czym przeprowadza się go nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu w terminie,
o którym mowa w ust. 5 może do niego przystąpić w terminie dodatkowym ustalonym przez dyrektora szkoły.

6a. Uczeń, który nie stawił się, bez usprawiedliwienia, w uzgodnionych terminach na egzamin klasyfikacyjny nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej.

7. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych natomiast egzamin
z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

9. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący indywidualny tok nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza szkołą.

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej lub nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny program lub tok nauki przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:

1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny poza szkołą przeprowadza komisja w skład której wchodzą:

1) dyrektor szkoły lub nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany ten egzamin.

12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki
i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny zachowania.

13. Podczas egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni rodzice ucznia (w charakterze obserwatorów).

14. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

15. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin

2) skład komisji (imiona i nazwiska członków komisji);

3) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania egzaminacyjne;

6) uzyskaną ocenę.

16. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego). Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

17. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany".

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna z zastrzeżeniem § 68.

19. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 68.

ODWOŁANIE OD ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie
2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która:

przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę
z danych zajęć edukacyjnych;

2) ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej
i ustnej.

5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki
i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem przy czym nie może on przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt w wyznaczonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

8. W skład komisji, wchodzą:

1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora- jako przewodniczący komisji,

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora - jako przewodniczący komisji,

b) wychowawca oddziału,

c) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

e) przedstawiciel rady rodziców,

f) pedagog,

g) psycholog,

9. Na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może zostać zwolniony z udziału w pracy komisji.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

10. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń,
a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,

b) skład komisji (imiona i nazwiska członków komisji),

b) termin sprawdzianu,

c) imię i nazwisko ucznia,

e) zadania (pytania) sprawdzające,

f) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego).

2) w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji (imiona i nazwiska członków komisji),

b) termin posiedzenia komisji,

c) imię i nazwisko ucznia,

d) wynik głosowania,

e) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

12. Protokoły, o których mowa w ust. 11 stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

13. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ustalona ocena jest ostateczna z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęć edukacyjnych (począwszy od klasy IV, która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

14. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ustalona przez komisję ocena jest ostateczna.

 

 

§ 69.

EGZAMIN POPRAWKOWY

Uczeń (począwszy od klasy IV szkoły podstawowej), który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę negatywną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której wchodzą:

dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji;

nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:

nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin poprawkowy;

skład komisji (imiona i nazwiska członków komisji);

termin egzaminu poprawkowego;

imię i nazwisko ucznia;

zadania egzaminacyjne;

ustalona ocena klasyfikacyjna.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia (zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego). Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września.

Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio daną klasę z zastrzeżeniem ust. 10.

Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna (z zastrzeżeniem § 68 ust. 14.).

 

§ 70.

PROMOWANIE

1. Uczeń klasy I- III otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek wychowawcy oddziału, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I- III. Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem jego zdrowia.

3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

4. Uczeń szkoły podstawowej począwszy od klasy IV otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał pozytywne roczne oceny klasyfikacyjne z zastrzeżeniem § 69 ust. 10.

5. O promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej czy ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.

6. Uczeń, który nie otrzymał promocji (nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 4) do klasy programowo wyższej, powtarza tę klasę, z zastrzeżeniem § 69 ust. 10 (promowany warunkowo).

7. Uczeń (począwszy od klasy IV szkoły podstawowej), który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

8. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej/ końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem lub kończy szkołę z wyróżnieniem.

9. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

10. Uczeń kończy szkołę jeżeli:

1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjne;

2) przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

11. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

12. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

13. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 10 powtarza ostatnią klasę
i przystępuje do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym, w którym tę klasę powtarza.

14. (uchylony)

15. (uchylony)

16. (uchylony)

 

§ 71.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

1. Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej i ma na celu sprawdzenie w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.

(uchylony)

W szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia, za zgodą dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, egzamin ósmoklasisty może być przeprowadzony w innym miejscu niż szkoła.

Terminy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty:

1) termin główny- miesiąc kwiecień;

2) termin dodatkowy- miesiąc czerwiec.

5. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:

1) nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu (przedmiotów) lub przerwał ten egzamin- przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu (przedmiotów)
w terminie dodatkowym;

2) (uchylony).

6. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, które uniemożliwią uczniowi przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora, może zwolnić ucznia
z obowiązku przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu (przedmiotów). Dyrektor składa taki wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.

7. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:

1) w latach szkolnych 2018/ 2019- 2020/ 2021:

a) język polski- w pierwszym dniu egzaminu;

b) matematykę- w drugim dniu egzaminu;

c) język obcy nowożytny- w trzecim dniu egzaminu;

2) począwszy od roku szkolnego 2021/2022:

a) język polski- w pierwszym dniu egzaminu;

b) matematykę- w drugim dniu egzaminu;

c) język obcy nowożytny- w trzecim dniu egzaminu;

d) jeden przedmiot do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia) - w trzecim dniu egzaminu.

8. (uchylony).

9. Uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

10. Nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym przeprowadzane są egzaminy, o których mowa powyżej, rodzice ucznia składają dyrektorowi pisemną deklarację:

1) w przypadku uczniów szkoły podstawowej:

a) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu;

b) wskazującą przedmiot do wyboru;

c) informującą o zamiarze przystąpienia ucznia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów, w języku mniejszości narodowej, etnicznej lub języku regionalnym;

2) (uchylony).

11. Nie później niż 3 miesiące przed terminem powyższych egzaminów rodzice ucznia mogą złożyć dyrektorowi pisemną informację o;

1) zmianie języka obcego nowożytnego lub przedmiotu do wyboru wskazanych w deklaracji, lub rezygnacji z przestąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w języku mniejszości narodowej/ etnicznej/ języku regionalnym- w przypadku uczniów szkoły podstawowej;

2) (uchylony).

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest w trzech kolejnych dniach przy czym:

egzamin z języka polskiego trwa 120 minut;

 z matematyki- 100 minut;

z języka obcego nowożytnego oraz z przedmiotu do wyboru- po 90 minut.

(uchylony)

Za organizację i przebieg egzaminu, o którym mowa w niniejszym paragrafie odpowiada dyrektor.

15. Do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty dyrektor powołuje zespół egzaminacyjny,
a z jego członków zespoły nadzorujące przebieg każdego egzaminu.

16. Zadania zespołów, o których mowa w ust. 15 oraz przewodniczących tych zespołów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie egzaminu ósmoklasisty.

17. Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czas rozpoczęcia i zakończenia pracy uczniów.

18. W czasie trwania egzaminu:

1) stoliki, przy których pracują uczniowie ustawione są w jednym kierunku, a na stolikach mogą znajdować się jedynie arkusze egzaminacyjne oraz niezbędne materiały i przybory pomocnicze.

2) uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W sytuacji wyjątkowej przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami (za wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej).

3) nie udziela się uczniom żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

19. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

20. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym- nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

21. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności inne niż wymienione w ust. 20 może być zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty (lub jego części) przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na wniosek rodziców (pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły).

22. Uczeń posiadający:

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia;

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wynikających odpowiednio z niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, na podstawie tego orzeczenia;

3) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia.

23. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty
w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia
o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

24. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.

25. Uczeń, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu ósmoklasisty, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do tych egzaminów w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

26. Dyrektor lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców ucznia, o którym mowa w ust. 22 do 25 niniejszego paragrafu o wskazanym przez Radę Pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminów,
o których mowa w niniejszym paragrafie do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do 20 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu.

27. Dostosowanie formy egzaminów dla ucznia, o którym mowa w ust. 22 pkt 1, polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności ucznia.

28. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 22 pkt 1- 3 oraz ust. 23 do 25 niniejszego paragrafu, polega odpowiednio na:

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia;

2) zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;

3) wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;

4) odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty;

5) ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty, nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

29. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad przedmiotowych z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z egzaminów z tych przedmiotów
 w przypadku egzaminu ósmoklasisty. Zwolnienie to następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia odpowiednio tytułu laureata lub finalisty.

30. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 29 jest równoznaczne z otrzymaniem z danego przedmiotu najwyższej oceny.

31. Wyniki egzaminu ósmoklasisty są przedstawiane w procentach (ustalone przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej) i na skali centylowej (opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną).

32. Wyniki egzaminu ósmoklas

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2013-05-20 00:00przez: Admin
Opublikowano:2013-05-20 00:00przez: Admin
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa
Odwiedziny:1376

  • Brak wpisów.