Publiczna Szkoła Podstawowa

Uchwała w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego do Zespołu Szkół w Kup

UCHWAŁA NR XLIII /309 / 2010 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie włączenia Przedszkola Publicznego w Kup do Zespołu Szkół w Kup orazzmiany nazwy Zespołu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8 i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,nr
157, poz. 1241) oraz art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i ust. 6 oraz art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), Rada
Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:
§ 1
1. Do Zespołu Szkół w Kup z dniem 1 lipca 2010 r. włącza się Przedszkole Publiczne
w Kup.
2. Z dniem 1 lipca 2010 r. zmienia się nazwę Zespołu Szkół w Kup na Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Kup.
3. W związku z włączeniem do Zespołu Szkół w Kup Przedszkola Publicznego w Kup,
z dniem 1 lipca 2010 r. w w/w Zespole funkcjonują następujące jednostki oświatowe:
a) Publiczne Przedszkole
b) Publiczna Szkoła Podstawowa
c) Publiczne Gimnazjum
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4
Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Dobrzeń Wielki.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2014-10-01 00:00przez: Admin
Opublikowano:2014-10-01 00:00przez: Admin
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa
Odwiedziny:1365

  • Brak wpisów.