Publiczna Szkoła Podstawowa

46-082 Kup

ul. 1 Maja 6a

Tel: (77) 469-53-19

E-mail: sekret@zspkup.pl

Przejdź do strony głównej

, 18 kwietnia 2021

Jesteś tutaj: Start / Plan rozwoju placówki

Plan rozwoju placówki

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KUP

ROK SZKOLNY 2010- 2015

 

WIZJA SZKOŁY : służymy wiedzą , umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem ,

aby naszych uczniów  przygotować do roli obywateli odnoszących życiowe sukcesy w zmieniającym się świecie .

 1. I.                  KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

Lp.

Zadania

Obszar

Spodziewane efekty

Termin realizacji

1.

Wysoki poziom nauczania .

Zarządzanie strategiczne

Wysokie wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych

Przez cały okres objęty planem

2.

Zwiększenie udziału rodziców w życiu szkoły .

Zarządzanie strategiczne .

Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły

Większe zaangażowanie rodziców w życie szkoły . Zwiększenie stopnia zadowolenia rodziców  z pracy szkoły.

Zwiększenie frekwencji rodziców na spotkaniach  w szkole oraz zaangażowanie podczas imprez szkolnych.

Przez cały okres objęty planem.

3.

Rozwój i doskonalenie pracy szkoły

Zarządzanie strategiczne

Podwyższenie jakości pracy szkoły. Zaspokojenie potrzeb i oczekiwań edukacyjnych rodziców, uczniów i nauczycieli.

Przez cały okres objęty planem.

4.

Współpraca z ośrodkami doskonalenia zawodowego nauczycieli

J.w

Dobrze przygotowana i zaangażowana kadra . Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych przez nauczycieli . Wprowadzanie nowych metod i technologii w edukacji

Przez cały okres objęty planem

5.

Promocja szkoły .

Promocja. Warunki działalności szkoły.

Pozytywny wizerunek szkoły  w środowisku, pozytywna współpraca  ze środowiskiem  lokalnym  i mediami . Spełnianie oczekiwań edukacyjnych środowiska . Efektywna współpraca  z sojusznikami szkoły. Pozyskiwanie sponsorów  wspierających działalność szkoły.

Przez cały okres objęty planem.

6.

Bieżąca aktualizacja strony internetowej szkoły.

Promocja.

Prezentacja szkoły na zewnątrz. Upowszechnianie osiągnięć szkoły , przekazywanie wszelkich informacji  z życia szkoły , publikowanie aktualnych dokumentów.

Przez cały okres objęty planem.

 

 

 1. II.               ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

Lp.

Zadania

Obszar

Spodziewane efekty

Termin realizacji

1.

Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli

Nauczyciele

Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje  zawodowe. Rozwój zawodowy i doskonalenie warsztatu wpływa pozytywnie na jakość pracy nauczycieli. Aktywny udział  nauczycieli w zewnętrznych i wewnętrznych formach  doskonalenia zawodowego.

Przez cały okres objęty planem .

2.

Doskonalenie nauczycieli

Rozwój zawodowy nauczyciela

Wzrost poziomu umiejętności nauczycieli. Zdobywanie kolejnych stopni awansu zawodowego.

Przez cały okres objęty planem.

3.

Rozbudowa bazy lokalowej  i dydaktycznej. Wyposażanie w pomoce naukowe, dydaktyczne i audiowizualne.

Warunki działalności szkoły.

Dobrze rozwinięta , bogato i nowocześnie wyposażona baza szkoły  umożliwia osiągnięcie wysokiej jakości pracy.

Przez cały okres objęty planem .

4.

Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom  i pracownikom na terenie szkoły.

 

Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy

Uczniowie i nauczyciele mają zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy.

Przez cały okres objęty planem.

5.

Zapewnienie opieki uczniom podczas zajęć  organizowanych przez szkołę  oraz podczas przerw między zajęciami.

Zdrowie , higiena i bezpieczeństwo pracy.

Zminimalizowanie  ryzyka występowania wypadków  na terenie szkoły i poza nią

Przez cały okres objęty planem .

6.

 

Doskonalenie jakości dokumentów prawa  wewnątrzszkolnego i dokumentowania pracy szkoły .

Kierowanie szkołą. Obieg informacji.

Sprawne i przejrzyste funkcjonowanie szkoły , łatwy wgląd  w dokumenty szkolne przez osoby do tego uprawnione

Przez cały okres objęty planem

7.

Zapewnienie poprawnego obiegu informacji i dokumentów szkolnych oraz ich dostępność dla osób uprawnionych .

Kierowanie szkołą . Obieg informacji

Poprawa jakości współpracy między nauczycielami , pełniejsza współpraca z rodzicami.

Przez cały okres objęty planem.

 

 1. III.              KSZTAŁCENIE

Lp.

Zadania

Obszar

Spodziewane efekty

Termin realizacji

1.

Coroczne uaktualnianie programów nauczania. Wdrażanie autorskich programów nauczania

Programy nauczania

Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do uzyskania dobrych wyników na egzaminach zewnętrznych

Przez cały okres objęty planem.

2.

Aktualizacja zestawów podręczników

Programy nauczania

Przygotowanie warsztatu pracy na następny rok. Sprawne rozpoczynanie pracy  w nowym roku szkolnym.

Przez cały okres objęty planem.

3.

Przeprowadzanie testów diagnostycznych  na początku roku szkolnego i na zakończenie.

Organizacja procesu kształcenia.

Nauczyciele mają lepsze rozeznanie  co do potrzeb i możliwości swoich uczniów, dostosowują metody , formy i tempo pracy.

Początek i koniec każdego roku szkolnego.

4.

Zwiększenie wykorzystania technologii informatycznej  w procesie dydaktycznym

Programy nauczania.

Podniesienie atrakcyjności procesu edukacyjnego poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii.

Przez cały okres objęty planem

5.

Organizacja zajęć pozalekcyjnych , szczególnie dla uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Organizacja procesu kształcenia.

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania  i umiejętności, poszerzają wiedzę .

Przez cały okres objęty planem.

6.

Pozyskiwanie środków unijnych i innych  na realizacje dodatkowych zajęć

Organizacja procesu kształcenia

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania . Kształtowanie pozytywnego nastawienia do szkoły.

Przez cały okres objęty planem.

7.

Podnoszenie efektów kształcenia , analizowanie wyników egzaminów zewnętrznych

Monitorowanie losów absolwentów

Przebieg procesu kształcenia.

Wnioski z badań osiągnięć edukacyjnych , egzaminów zewnętrznych  są wykorzystywane w celu doskonalenia pracy dydaktycznej szkoły.

Przez cały okres objęty planem.

 

 1. IV.              WYCHOWANIE I OPIEKA

Lp.

Zadania

Obszar

Spodziewane efekty

Termin realizacji

1.

Rekrutacja uczniów

Warunki działalności szkoły.

Przyjmowanie uczniów do szkoły odbywa się zgodnie z przepisami prawa. Do szkoły przyjmowani są uczniowie spoza obwodu.

Przez cały okres objęty planem.

2.

Przestrzeganie praw i obowiązków ucznia

Wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych wszystkich uczniów

Dobra atmosfera w szkole. Pozytywne relacje nauczyciel – uczeń

Przez cały okres objęty planem.

3.

Uwzględnianie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

J.w

Podniesienie efektów kształcenia.

Przez cały okres objęty planem.

4.

Wdrażanie dobrych programów wychowawczych i profilaktycznych

J.w

Wszystkie podmioty szkoły realizują program wychowawczy i profilaktyczny.

Przez cały okres objęty planem.

5.

Promocja zdrowego stylu życia.

Praca wychowawcza i profilaktyka szkoły.

Zwiększenie świadomości dzieci  w odniesieniu do zdrowego stylu życia. Zwiększenie aktywności fizycznej dzieci.

Przez cały okres objęty planem.

6.

Rozpoznawanie potrzeb  w zakresie opieki nad uczniami.

Praca opiekuńcza szkoły

Wsparcie uczniów oraz objecie ich skutecznymi formami opieki.

Przez cały okres objęty planem.

7.

Postawa i zachowanie uczniów wskazują na skuteczność działań wychowawczych , profilaktycznych i opiekuńczych szkoły.

Efekty pracy wychowawczej , opiekuńczej i profilaktycznej szkoły.

Moralny, społeczny, emocjonalny i duchowy rozwój ucznia.

Przez cały okres objęty planem.

 1. V.                ASPEKT GOSPODARCZY
 2. Remont  starej części szkoły.
 3. Przygotowanie pomieszczenia na świetlicę szkolną.
 4. Rozbudowa biblioteki .
 5. Remont kompleksu sportowego .
 6. Remont sal lekcyjnych .
 7. Rozbudowa pracowni komputerowej.
 8. Remont poziomu piwnic.
 9. Wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
 10. Zakup tablic interaktywnych  .
 11. Przygotowanie miejsca na przystanek dla przewozów szkolnych oraz parkingu  przy przedszkolu .
 12. Wymiana drzwi wejściowych .
 13. Wprowadzenie dziennika elektronicznego.

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2014-10-01 00:00przez: Admin
Opublikowano:2014-10-01 00:00przez: Admin
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa
Odwiedziny:1194

 • Brak wpisów.