Publiczna Szkoła Podstawowa

46-082 Kup

ul. 1 Maja 6a

Tel: (77) 469-53-19

E-mail: sekret@zspkup.pl

Przejdź do strony głównej

, 18 kwietnia 2021

Regulamin udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W KUP

 

na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz.U.2013.532),  zwanego   dalej regulaminem ustalam, co następuje:

Wyjaśnienie : ilekroć w niniejszym regulaminie  mowa o :

- ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami);

- rozporządzeniu, należy przez to rozumieć : rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30  kwietnia 2013 r. w sprawie  zasad udzielania i organizowania pomocy  psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz.U.2013.532);

- zespole, należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową  i gimnazjum ;

- uczniu, należy przez to rozumieć ucznia szkoły podstawowej ,  gimnazjum i wychowanka przedszkola;

- dyrektorze, należy przez to rozumieć : dyrektora zespołu szkolno – przedszkolnego;

 

§1

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w zespole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności ;

1)    z niepełnosprawności ;

2)    z niedostosowania społecznego;

3)    z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4)    ze szczególnych uzdolnień;

5)    ze specyficznych trudności w uczeniu się ;

6)    z zaburzeń komunikacji językowej ;

7)    z choroby przewlekłej ;

8)    z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9)    z niepowodzeń edukacyjnych ;

10)                      z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową  ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu i kontaktami środowiskowymi;

11)                      z trudnościami  adaptacyjnymi związanych z  różnicami  kulturowymi  lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana  w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych  oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia  efektywności  pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów.

§2

Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zespole jest dobrowolne i nieodpłatne.

§3

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor zespołu.
 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zespole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w zespole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholog, pedagog, doradca zawodowy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni , zwani dalej „specjalistami”.
 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana przy współpracy z :

1)    rodzicami uczniów;

2)    poradniami psychologiczno – pedagogicznymi , w tym poradniami specjalistycznymi , zwanymi dalej „poradniami”;

3)    placówkami doskonalenia nauczycieli ;

4)    innymi przedszkolami , szkołami ;

5)    organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

§4

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w zespole jest udzielana z inicjatywy :

1)    ucznia;

2)    rodziców ucznia ;

3)    dyrektora zespołu;

4)    nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem ;

5)    pielęgniarki ;

6)    poradni;

7)    pedagoga wspierającego;

8)    pracownika socjalnego;

9)    kuratora sądowego.

§5

 1. W szkole podstawowej i gimnazjum pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest  udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie :

1)    zajęć rozwijających uzdolnienia ;

2)    zajęć dydaktyczno – wyrównawczych ;

3)    zajęć specjalistycznych : korekcyjno – kompensacyjnych , logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznych ;

4)    zajęć związanych z wyborem  kierunku kształcenia  i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej w przypadku uczniów gimnazjum;

5)    warsztatów;

6)    porad i konsultacji.

 1. W przedszkolu, szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie :

1)    porad i konsultacji;

2)    zajęć specjalistycznych.

 1. Zasady i warunki tworzenia klas terapeutycznych określa szczegółowo rozporządzenie MEN.

§6

 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych . Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 uczniów.
 2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych  wynikających  z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 uczniów.
 3. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla uczniów  z zaburzeniami i odchyleniami  rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 5 uczniów.
 4. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć  nie może przekroczyć 4 uczniów.
 5. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami  utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10 uczniów.

§7

 1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia  i zajęć dydaktyczno – wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.
 2. W uzasadnionych przypadkach  dopuszcza się  prowadzenie  zajęć specjalistycznych  w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując  ustalony  dla ucznia łączny czas pracy tych zajęć.
 • §8
 1. Zajęcia rozwijające  uzdolnienia , zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne  prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający  kwalifikacje  odpowiednie do prowadzonych zajęć.

§9

 1. Zajęcia związane z wyborem  kierunku kształcenia  i zawodu oraz planowania kształcenia i kariery zawodowej organizuje się  w celu  wspomagania  odpowiednio uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych przy wykorzystaniu  aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.

§10

 1. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.

§11

 1. Nauczyciele , wychowawcy oraz specjaliści w zespole rozpoznają  odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne  uczniów, w tym zainteresowania i uzdolnienia.
 2. Nauczyciele , wychowawcy  oraz specjaliści w zespole prowadzą w szczególności :

1)    w przedszkolu – obserwację pedagogiczną zakończoną  analizą i oceną gotowości  dziecka do podjęcia  nauki  w szkole ( diagnoza przedszkolna) ;

2)    w szkole – obserwację pedagogiczną , w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mająca na celu  rozpoznanie u uczniów:

a)     trudności w uczeniu się w tym – w przypadku uczniów klas I – III szkoły podstawowej ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się , lub

b)    szczególnych uzdolnień,

3)    w gimnazjum – doradztwo edukacyjno – zawodowe.

 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne  wymaga objęcia  pomocą psychologiczno – pedagogiczną , odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie  udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej  pracy z uczniem i informują o tym :

1)    w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum – wychowawcę klasy;

2)    w przypadku przedszkola – dyrektora zespołu.

 1. Informacja o stwierdzeniu , że uczeń  ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia  pomocą psychologiczno – pedagogiczną  jest przygotowywana przez nauczyciela  lub wychowawcę oddziału  na piśmie , według wzoru  określonego w załączniku nr 1.
 2. Wychowawca klasy  lub dyrektor zespołu , o którym mowa w ust.3 informuje innych nauczycieli , wychowawców  lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia  pomocą psychologiczno – pedagogiczną  w trakcie ich bieżącej pracy  z uczniem – jeżeli stwierdzi taką  potrzebę.
 3. W przypadku stwierdzenia  przez wychowawcę klasy lub dyrektora zespołu , że konieczne jest  objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną  w formach o których  mowa w§5 ust.1 pkt 1-4 , ust.2 pkt.1 i 2 , odpowiednio wychowawca klasy  lub dyrektor zespołu  planują i koordynują  udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej,  w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin , w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania  i koordynowania  udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej  uwzględnia się wymiar  godzin ustalony  dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, o którym mowa w ust.6.
 4. Stwierdzenie przez  wychowawcę klasy lub dyrektora zespołu , czy uczeń  powinien lub nie powinien  być objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną , oraz jej formy , wymiar i okres udzielania pomocy dokonuje się  na piśmie, według wzoru określonego w załączniku nr 2/1.
 5. Wymiar godzin poszczególnych form  udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej , o których mowa w §5 ust.1 pkt 1-4 ust.2 pkt 1 i 2  dyrektor zespołu ustala, biorąc  pod uwagę wszystkie godziny , które  w danym roku szkolnym  mogą być przeznaczone na  realizację tych form.
 6. Ustalenie  dla ucznia form , wymiaru godzin i okresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dokonuje się na piśmie według wzoru  określonego w załączniku nr 2/2.
 7. Wychowawca  klasy lub  dyrektor zespołu  planując  udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej  współpracuje z rodzicami ucznia oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami , wychowawcami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami , o których mowa w  §4.
 8. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną  w zespole, odpowiednio wychowawca klasy lub dyrektor zespołu , planując udzielanie  uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej , uwzględnia wnioski dotyczące  dalszej pracy z uczniem , zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie  z przepisami wydanymi  na podstawie art.22 ust.2 pkt 5 ustawy.
 9. Dyrektor zespołu  może  wyznaczyć inną niż wymieniona w ust.5 osobę , której zadaniem będzie  planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zespole.
 10. Przepisy ust. 3-9 stosuje się odpowiednio  do uczniów posiadających  orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego  rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie  indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że  przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej  uwzględnia się także zalecenia zawarte  w orzeczeniach lub opiniach.

§12

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  planowanie i koordynowanie  udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  w zespole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy , a w przypadku form o których mowa w §5 ust.1 pkt 1-4 i ust. 2 pkt 1 i 2 – także okres  ich udzielania oraz wymiar godzin , w poszczególnych formach  będą realizowane , jest zadaniem zespołu , o którym mowa w przepisach wydanych  na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy. Podczas planowania  i koordynowania udzielania  pomocy psychologiczno – pedagogicznej   uwzględnia się wymiar  godzin ustalony  dla poszczególnych  form udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej , o których mowa w ust.2.
 2. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej , o których mowa w §5 ust.1 pkt 1-4 i ust. 2 pkt 1 i 2 , dyrektor zespołu ustala, biorąc pod uwagę  wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być  przeznaczone na realizację tych form .
 3. Formy i okres udzielania uczniowi  o którym mowa w ust.1  pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin  w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są  uwzględnione  w indywidualnym  programie edukacyjno – terapeutycznym , opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.71b ust.7 pkt 2 i 3 ustawy.

§13

 1. Nauczyciele, wychowawcy  i specjaliści  udzielający uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami  wydanymi na podstawie  art.22 ust.2 pkt 5 ustawy.
 2. W przypadku uczniów  posiadających orzeczenie o  potrzebie kształcenia specjalnego nauczyciele , wychowawcy  i specjaliści  udzielający uczniom pomocy  psychologiczno – pedagogicznej  uwzględniają w indywidualnym  programie edukacyjno – terapeutycznym  opracowanym dla ucznia zgodnie  z przepisami wydanymi na podstawie art.71 b ust.7 pkt 2 i 3 ustawy , wnioski dotyczące dalszej pracy  z uczniem zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2  pkt 5 ustawy.

§14

 1. W sytuacjach spornych , wyjątkowych , bądź innych  , ostateczne  decyzje organizacyjne  dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej  są podejmowane przez dyrektora zespołu.

§15

 1. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną  informuje się rodziców ucznia.
 2. O ustalonych dla ucznia  formach ,  okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  oraz wymiarze godzin  , w którym  poszczególne formy  pomocy będą realizowane , dyrektor  szkoły  niezwłocznie informuje rodziców  ucznia pisemnie , według wzoru określonego w załączniku nr 3 .

§16

 1. Do zadań pedagoga  i psychologa  w przedszkolu , szkole należy w szczególności :

1)    prowadzenie badań i działań  diagnostycznych  uczniów, w tym diagnozowanie  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz możliwości psychofizycznych  uczniów w celu określenia przyczyn  niepowodzeń  edukacyjnych oraz wspieranie  mocnych stron uczniów;

2)    diagnozowanie sytuacji  wychowawczych w przedszkolu , szkole w celu rozwiązywania  problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów ;

3)    udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej  w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb ;

4)    podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5)    minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych , zapobieganie zaburzeniom  zachowania  oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6)    inicjowanie i prowadzenie  działań mediacyjnych  i interwencyjnych  w sytuacjach kryzysowych ;

7)    pomoc rodzicom i nauczycielom  w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów ;

8)    wspieranie nauczycieli , wychowawców  i innych specjalistów  w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej .

§17

 1. Do zadań  logopedy w przedszkolu i szkole należy w szczególności :

1)    diagnozowanie logopedyczne , w tym prowadzenie badań  w celu ustalenia  stanu mowy uczniów ;

2)    prowadzenie zajęć logopedycznych  oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie  stymulacji rozwoju mowy uczniów eliminowania jej zaburzeń ;

3)    podejmowanie działań  profilaktycznych  zapobiegających  powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy  z rodzicami uczniów ;

4)    wspieranie nauczycieli , wychowawców  i innych specjalistów  w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej .

§18

 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności :

1)    systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc  w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

2)    gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych  dla danego poziomu  kształcenia ;

3)    prowadzenie zajęć  związanych z  wyborem kierunku kształcenia  i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej ;

4)    koordynowanie działalności  informacyjno – doradczej  prowadzonej przez  zespół;

5)    współpraca z  innymi nauczycielami  w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań  w zakresie  doradztwa edukacyjno – zawodowego ;

6)    wspieranie nauczycieli , wychowawców i innych specjalistów  w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej .

 1. W zespole funkcję doradcy zawodowego pełni pedagog szkolny , który posiada odpowiednie kwalifikacje.

§19

 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności :

1)    prowadzenie badań  i działań diagnostycznych  uczniów  z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi  ;

2)    prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych  oraz innych zajęć o charakterze  terapeutycznym ;

3)    podejmowanie  działań  profilaktycznych  zapobiegających  niepowodzeniom edukacyjnym uczniów , we współpracy z rodzicami uczniów ;

4)    wspieranie nauczycieli , wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§20

 1. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli , wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole w zespole zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

§21

 1. Uczniom dla których opracowano plany działań  wspierających na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej  z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  w publicznych przedszkolach , szkołach  i placówkach ( Dz.U Nr 228,poz. 1487) pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być udzielana na podstawie  tych planów  do końca okresu, na jaki zostały opracowane.

§22

 1. Wszelkie nie uregulowane  niniejszym regulaminem ustalenia  określa rozporządzenie oraz inne akty prawa oświatowego  dotyczące szeroko rozumianej pomocy psychologiczno – pedagogicznej .

§23

 1. Wszelka dokumentacja dotycząca pomocy psychologiczno – pedagogicznej , w tym  uzupełnione załączniki   do niniejszego regulaminu  przechowywane są w sekretariacie zespołu  w teczce „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna”. Nie dotyczy to dokumentacji  prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 5 ustawy.

§24

Niniejszy regulamin stanowi załącznik do  Statutu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kup .

Załączniki :

Załącznik nr 1 – Zgłoszenie  ucznia do objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną

Załącznik 2/1- Stwierdzenie potrzeby / braku  potrzeby objęcia  ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną

Załącznik nr 2/2 – Ustalenie dla uczniów  form , wymiaru godzin  i okresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej .

Załącznik nr 3 -  Informacja dla rodziców o formie , wymiarze godzin i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej .

 

                                                     Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kup

                                                               Danuta Bieszaj

  

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

                                                                                                                                  Kup dnia……………………………

…………………………………………………………

               ( imię i nazwisko )

………………………………………………………….

        ( osoba- funkcja – stanowisko )

Zgłoszenie ucznia do objęcia  pomocą psychologiczno – pedagogiczna

Dyrektor

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kup*

Wychowawca klasy ……………….*

Stwierdzam , że uczeń ……………………………………………………………………………

klasy…………………………………….. ze względu na potrzeby rozwojowe lub  edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne  wymaga objęcia  pomocą psychologiczno – pedagogiczna w formie :

Szkoła podstawowa i gimnazjum :*

1)      zajęcia rozwijające uzdolnienia w zakresie :

………………………………………………………………………………………………………………………….. *

2)      zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w zakresie :

……………………………………………………………………………………………………………………………*

3)      zajęcia specjalistyczne : korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć  o charakterze terapeutycznych w zakresie:

................................................................................................................................... *

4)      zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowania kształcenia i kariery zawodowej w przypadku uczniów gimnazjum *

Przedszkole *:

1)      zajęć rozwijających uzdolnienia w  zakresie :

……………………………………………………………………………………………………………………………….. *

2)      zajęć specjalistycznych ; korekcyjno – kompensacyjnych , logopedycznych socjoterapeutycznych oraz innych zajęć  o charakterze terapeutycznym w zakresie:

………………………………………………………………………………………………………………………………… *

                                                                  ………………………………………………………………………

                                                                         ( podpis zgłaszającego )

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2/1

                                                                                                    Kup, dnia …………………………………………

Stwierdzenie potrzeby / braku * potrzeby  objęcia ucznia

pomocą psychologiczno – pedagogiczną

Stwierdzam, że uczeń……………………………………………………………. klasa……………………………….  ze wględu  na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga/nie wymaga *  objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w

formie :

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

w  wymiarze godzin ………………………………………………………………………..

w okresie ………………………………………………………………………………………..

                                                                                        ……………………………………………………………..

                                                                                           ( podpis wychowawcy lub dyrektora )

Załącznik 2/2

                                                                                                         Kup , dnia ……………………………………

Ustalenie dla ucznia form, wymiaru godzin i okresu udzielania

pomocy  psychologiczno – pedagogicznej

 

Ustalam dla ucznia …………………………………………………………………………………..  klasa……………………

ze względu na potrzeby rozwojowe  lub edukacyjne  oraz możliwości psychofizyczne  objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną w

formie:

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

w  wymiarze godzin …………………………………………………………………….

w okresie :…………………………………………………………………………………..

                                                                              …………………………………………………………………………

                                                                                                       ( podpis dyrektora )

Załącznik nr 3

                                                                                                             Kup, dnia …………………………………

Informacja dla rodziców/ opiekunów o formie , wymiarze godzin i okresie udzielania

pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

                Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach ( Dz.U.2013.532), oraz Regulaminu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kup  informuję , że dla  ucznia /uczennicy 

………………………………………………………. klasa …………………………….. w roku szkolnym ……………..

ustalono pomoc psychologiczno – pedagogiczną w

formie:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

 w wymiarze……………………………………………………………………

w  okresie ……………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………….

            ( podpis rodzica/ prawnego opiekuna )

                                                                                   …………………………………………………………………….

                                                                                                          ( podpis dyrektora )

 

 

 

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2014-10-01 00:00przez: Admin
Opublikowano:2014-10-01 00:00przez: Admin
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa
Odwiedziny:1221

 • Brak wpisów.